Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden P&D Housing, gedeponeerd KvK Brabant d.d. 1-12-2012

Inhoud
I Algemene bepalingen
II Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten
III Vastgoedmanagement
IV Bijzondere bepalingen

I. Algemene bepalingen

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de dienstverlening van P&D Housing

1.2 Opdrachtnemer: P&D Housing

1.3 Opdrachtgever: degene met wie P&D Housing een overeenkomst aangaat.

1.4 Een overeenkomst van dienstverlening: een tussen opdrachtgever en P&D Housing gesloten overeenkomst voor de verlening van diensten, zoals vastgelegd in de door beide partijen getekende overeenkomst.

1.5 Periode: de in de overeenkomst van dienstverlening vermelde periode, gedurende welke P&D Housing aan opdrachtgever diensten verleent.

1.6 Diensten: de in de overeenkomst beschreven diensten die worden verleend.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en dienstverlening van P&D Housing in Nederland met betrekking tot de bemiddeling en/of het beheer van onroerende zaken. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen en andere uitingen van P&D Housing zijn vrijblijvend, tenzij door P&D Housing schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst door P&D Housing retour wordt ontvangen.

2.3 Na het totstandkomen van een overeenkomst kan opdrachtgever de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen op de wijze als is bepaald in de overeenkomst.

3. Betaling, kosten en verzuim

3.1 De betaling van de vergoeding en van al hetgeen verder krachtens de overeenkomst door opdrachtgever is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke opdrachtgever op P&D Housing heeft of meent te hebben, plaatsvinden op een door P&D Housing op te geven rekening. P&D Housing is gerechtigd te bepalen op welke opeisbare vordering uit de overeenkomst door hem of haar van opdrachtgever ontvangen betaling in mindering komt, tenzij opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval is artikel 6:50 BW niet van toepassing.

3.2 Alle geoffreerde prijzen, vergoedingen en kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.

3.3 Geoffreerde prijzen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

4. Uitvoering werkzaamheden

4.1 P&D Housing zal bij de opgedragen werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Tenzij anders is overeengekomen is het P&D Housing toegestaan de werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht door derden, onder de verantwoordelijkheid van P&D Housing, te laten uitvoeren.

4.2 In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan P&D Housing verschuldigd zijn.

 

4.3 In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop P&D Housing van het overlijden kennis neemt.

4.4 Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en P&D Housing anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van betaalde verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en P&D Housing kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van betaalde verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.

4.5 De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die P&D Housing vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:119 BW).

II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

5. Opdracht

5.1 Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake een onroerende zaak.

5.2 P&D Housing draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van P&D Housing, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en van een goed opdrachtnemer in de gegeven situatie mag worden verwacht.

5.3 Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
– bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
– beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;
– besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, voorzover dit van een redelijk handelend opdrachtnemer in de gegeven situatie mag worden verwacht;
– advies over en het voeren van onderhandelingen;
– begeleiding bij de afwikkeling.

5.4 P&D Housing onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerende zaak waarvoor ten tijde van de beoogde opdracht verstrekking van opdrachtgever al reeds opdracht is verstrekt door een andere opdrachtgever. Indien een dergelijke situatie zich voordoet treden P&D Housing en opdrachtgever in overleg.

5.5 De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan P&D Housing in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Partijen dienen over het verstrekken van volmacht uitdrukkelijke afspraken te maken. Pas nadat opdrachtgever P&D Housing daarvoor schriftelijk heeft aangewezen, zal er sprake zijn van een volmacht.

5.6 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van een opdracht indien daarvoor aanleiding is.

5.7 Opdrachtgever gedraagt zich als een goed opdrachtgever jegens P&D Housing. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van door of namens opdrachtgever aan P&D Housing verstrekte gegevens, inlichtingen en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die P&D Housing bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan van P&D Housing behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Opdrachtgever sluit zonder toestemming van P&D Housing geen overeenkomst ter zake met een derde partij en voert daartoe ook geen onderhandelingen.

5.8 Indien opdrachtgever rechtstreeks aan derden opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze derden overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met een of meer van deze derden daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

6. Duur van de overeenkomst, onderbrekening, opzegging en beeindiging

6.1 Opdrachtgever kan P&D Housing verzoeken de opdracht te onderbreken. Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk mede te delen onder vermelding van de gronden. Vervolgens treden partijen met bekwame spoed in overleg over de gevolgen. Indien deze onderbreking of vertraging niet aan P&D Housing is toe te rekenen, is opdrachtgever verplicht om aan P&D Housing, berekend naar de stand van de verrichte werkzaamheden te vergoeden:
– het honorarium;
– de bijkomende kosten;
– alle in redelijkheid gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die P&D Housing reeds is aangegaan gelet op de vervulling van de opdracht, berekend vanaf het moment van de onderbreking of vertraging.

6.2 Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
– vervulling van de opdracht door P&D Housing;
– opzegging van de overeenkomst door P&D Housing in de zin van art. 7:402 lid 2 BW
– opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever;
– ontbinding van de overeenkomst door één der partijen;
– beëindiging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden;

6.3 P&D Housing heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, houdt de totstandkoming van deze overeenkomst geen vervulling van de opdracht in.

6.4 Opzegging van de opdracht door P&D Housing is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden in de zin van art. 7:402 lid 2 BW en hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:
– de onder artikel 5.5, beschreven situatie;
– verstoring van de relatie tussen P&D Housing en opdrachtgever;
– Indien het faillissement of de (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd en/of is uitgesproken of opdrachtnemer door onder curatele stelling, beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;

6.5 Het opzeggen van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop P&D Housing respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het opzeggen ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen een vergoeding en kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in art. 6.1 van deze algemene voorwaarden.

6.6 De opdracht wordt door opdrachtgever opgezegd door een schriftelijke mededeling waarin ten minste de gronden van de opzegging dienen te worden vermeld alsmede de datum waartegen de opzegging ingaat. Indien opdrachtgever zonder grond de overeenkomst opzegt of de grond voor opzegging is gelegen bij opdrachtgever danwel P&D Housing de overeenkomst opzegt op een grond gelegen bij opdrachtgever, is oOpdrachtgever verplicht om aan P&D Housing, naar de stand van de werkzaamheden, te voldoen:
– het honorarium;
– de bijkomende kosten;
– alle in redelijkheid gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die P&D Housing ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan gelet op de vervulling van de opdracht;

6.7 Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt vanwege een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van P&D Housing, is opdrachtgever verplicht om aan P&D Housing, naar de stand van de werkzaamheden, te voldoen:
– het honorarium;
– de bijkomende kosten;
– alle in redelijkheid gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die P&D Housing ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan gelet op de vervulling van de opdracht;
– de betalingsverplichting van opdrachtgever strekt in deze situatie niet verder dan voorzover de werkzaamheden en de bijbehorende kosten voor opdrachtgever van nut (kunnen) zijn;

7. Vergoeding en kosten

Courtage

7.1 De opdrachtgever is aan P&D Housing courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door P&D Housing verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of -huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.

7.2 De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 5.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van P&D Housing aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht.

7.3 Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.

7.4 Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen P&D Housing en opdrachtgever zijn overeengekomen.

7.5 Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

7.6 Ingeval P&D Housing door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij courtage in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen, met inachtneming van het bepaalde is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, onverminderd hetgeen is bepaald bij onderbreking, vertraging of beëindiging van de opdracht.
Kosten

7.7 Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die P&D Housing ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient P&D Housing tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door opzegging of anderszins.
Tot de bijbehorende kosten behoren ondermeer:
De ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfskosten;
De kosten van het vermenigvuldigen van documenten ten behoeve van de opdracht;
De kosten van het maken van foto’s, folders, brochures, presentaties, indien deze door Opdrachtgever worden verlangd;
De kosten van advertenties, porto, telecommunicatie, registraties, kadastrale kosten en andere verschotten;
Kosten bij het aangaan van contracten, legeskosten en vertaalkosten

8. Huur en Verhuur

8.1 Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:
a) de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;
b) Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waarde-ontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;
c) Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat P&D Housing volgens eigen taxaties juist acht.

8.2 Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar.
Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van de courtage.

8.3 Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
a) pachtovereenkomsten;
b) huur-ruilovereenkomsten;
c) overeenkomsten tot ingebruikgeving;
d) overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
e) andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.

8.4 Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van P&D Housing moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

8.5 Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs.
Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

III. Vastgoedmanagement

9.1 Onder een opdracht tot vastgoedmanagement wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het ten behoeve van de opdrachtgever verlenen van diensten met betrekking tot een of meer aan de opdrachtgever toebehorende of onder zijn zeggenschap staande onroerende zaken, die de instandhouding en de exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de belegde financiële middelen. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of administratieve aard zijn. De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van een vastgoedmanager:
– technisch beheer,
– administratief beheer,
– verhuurbegeleiding en -regeling,
– ontwikkeling,
– promotie, advertising en -begeleiding,
– advisering,
– commercieel beheer.
Technisch beheer omvat mede het toezicht houden op de algemene technische staat van het object en indien nodig verhelpen van technische gebreken alsmede het (doen) plegen van onderhoud. Administratief beheer omvat mede het incasseren en administreren van huurpenningen alsmede van stook- en servicekosten en bijhouden van huurmutaties. Verhuurbegeleiding en -regeling omvat het nemen van die maatregelen en het uitbrengen van die adviezen door P&D Housing aan opdrachtgever, die tot doel hebben om binnen de grenzen van het daartoe met opdrachtgever opgestelde verhuurbeleid, te komen tot optimale resultaten zonder dat P&D Housing ter zake overigens garanties geeft. Ontwikkeling omvat het ontwerpen en/of renoveren van bestaande onroerende zaken of nieuwe onroerende zaken. Promotie, advertising en -begeleiding omvat het verstreken van het imago van het object bij consumenten, huurders en overheidsinstanties. Advisering omvat een duidelijk afgebakende deelopdracht zoals taxatie, marktonderzoek, branchering, verhuuradvies, vestigingsonderzoek, technische adviezen en het geven van second opinions over de genoemde onderwerpen. Commercieel beheer omvat het ontwikkelen en uitvoeren van een commercieel- en huurbeleid in de breedste zin des woords.

9.2 De vastgoedmanager draagt er zorg voor dat een opdracht tot vastgoedmanagement schriftelijk wordt vastgelegd.

9.3 Het intrekken van een opdracht tot vastgoedmanagement dient schriftelijk te geschieden. Bij intrekking dient een opzegtermijn van ten minste drie kalendermaanden in acht te worden genomen.

IV Bijzondere bepalingen

10. Verzekering Onroerende zaak en Opdrachtgever
Opdrachtgever dient zijn aansprakelijkheden en de risico’s op zodanige wijze te verzekeren, dat de verzekeraar geen beroep kan doen op verwijzing, exceptie of afwenteling in het kader van andere al dan niet eerder door opdrachtgever gesloten verzekeringen respectievelijk aansprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen. Tot de te verzekeren aansprakelijkheden behoren in ieder geval de aansprakelijkheden met betrekking tot de onroerende zaak of zaken. Bovengenoemde verzekeringen dienen te worden afgesloten voor voldoende bedragen, zulks in het licht van het verzekerde risico.

11. Aansprakelijkheid P&D Housing
11.1 P&D Housing is jegens opdrachtgever aansprakelijk:
– indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en opdrachtgever P&D Housing schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn de gevolgen van de tekortkoming te herstellen en bovendien P&D Housing binnen deze redelijke termijn aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

11.2 Indien P&D Housing op grond van 11.1 uit deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, is hij gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever als gevolg daarvan geleden directe schade.

11.3 Tot de directe schade behoren in ieder geval niet bedrijfsschade, omzet- en/of winstderving, inkomensverlies, waardevermindering van onroerende zaken evenmin als de uitvoeringskosten die zouden zijn begrepen in de opdracht indien vervulling daarvan zou hebben plaatsgevonden.

11.4 Opdrachtgever heeft een verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken. P&D Housing heeft het recht om de schade zoveel mogelijk te beperken.

11.5 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel is bepaald, is P&D Housing slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van P&D Housing.

11.6 Onverminderd het voorgaande is P&D Housing alleen aansprakelijk voor schade die niet worden gedekt door enigerlei gesloten verzekeringen.

11.7 De door P&D Housing te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan het overeengekomen honorarium/courtage.

11.8 Elke aansprakelijkheid van P&D Housing vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging en/of ontbinding is beëindigd.

11.9 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed P&D Housing hiervan in gebreke heeft gesteld.

11.10 Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door het verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.

12. Geheimhouding
P&D Housing verplicht zich tegenover derden vertrouwelijke bedrijfsmatige gegevens welke haar zijdens de opdrachtgever worden verstrekt, geheim te houden, behoudens toestemming van opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich jegens derden om informatie welke hem door P&D Housing wordt verstrekt geheim te houden.

13. Intellectuele eigendom
13.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten – daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten – die zijn of zullen ontstaan in verband met en voortvloeiende uit de werkzaamheden berusten bij P&D Housing.

13.2 Opdrachtgever zal zich nadrukkelijk onthouden van ieder direct dan wel indirect commercieel gebruik van hetgeen onder artikel 13.1 is bepaald, waaronder mede doch niet uitsluitend het vermelden van het project, zonder voorafgaande toestemming van P&D Housing. Door het gebruik door opdrachtgever van deze informatie, na toestemming daarvoor van P&D Housing, verkrijgt opdrachtgever geen (exclusief) recht op het gebruik daarvan. Tevens verkrijgt opdrachtgever vanwege het eventuele gebruik daarvan geen recht op enige vergoeding.

14. Vrijwaring
Voor zover het door opdrachtgever niet of niet volledig naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat P&D Housing jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht opdrachtgever zich P&D Housing voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid zowel te vrijwaren als volledig schadeloos te stellen. In het bijzonder zal opdrachtgever alle kosten van rechtsbijstand en overige bijstand vergoeden die P&D Housing mocht lijden als gevolg van deze aansprakelijkstellingen.